ALGEMENE VOORWAARDEN

Algemene voorwaarden - Geschillencommissie Reizen

Algemene Voorwaarden van de Geschillencommissie - vanaf 1 juli 2018
1. Algemene Voorwaarden van de Geschillencommissie Reizen voor pakketreisovereenkomsten


Artikel 1: Toepassingsgebied

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de pakketreisovereenkomsten die vanaf 1 juli 2018 worden geboekt en worden geregeld door de wet betreffende de verkoop van pakketreizen, gekoppelde reisarrangementen en reisdiensten van 21 november 2017.


Artikel 2: Informatie van de organisator en de doorverkoper voor de sluiting van de pakketreisovereenkomst (PRW art. 5, 1°)

§ 1. De organisator en ook de doorverkoper, verstrekken aan de reiziger, voordat deze is gebonden door een pakketreisovereenkomst de wettelijk voorgeschreven standaardinformatie alsook, voor zover deze van toepassing is op de pakketreis:

1° de voornaamste kenmerken van de reisdiensten:

a) de reisbestemming(en), de route en de verblijfsperioden, met de data en het aantal nachten;

b) de vervoermiddelen, hun kenmerken en categorieën

c) de voornaamste kenmerken en de categorie van de accommodatie volgens de regels van het land van bestemming;

d) de verstrekte maaltijden

e) de bezoeken, de excursies of de andere diensten die zijn begrepen in de voor de pakketreis overeengekomen totaalprijs;

f) ingeval zulks niet duidelijk is, uitsluitsel of de reisdiensten worden verleend aan de reiziger als lid van een groep

g) de taal waarin de andere toeristische diensten desgevallend worden verricht;

h) of de reis in het algemeen geschikt is voor personen met beperkte mobiliteiten;

2° de totaalprijs van de pakketreis, en voor zover toepasselijk, opgave van de soort bijkomende kosten die alsnog voor rekening van de reiziger kunnen zijn;

3° de betalingsmodaliteiten;

4° het minimumaantal personen dat nodig is voor de uitvoering van de pakketreis en de uiterste datum voor de eventuele opzegging van de overeenkomst wanneer dit aantal niet wordt behaald;

5° algemene informatie over de vereisten in het land van bestemming inzake paspoort- en visumverplichtingen, met inbegrip van de bij benadering benodigde termijn voor het verkrijgen van een visum en informatie over geldende formaliteiten op gezondheidsgebied;

6° de vermelding dat de reiziger de overeenkomst kan opzeggen tegen betaling van een opzegvergoeding;

7° inlichtingen over de annulering en/of bijstandsverzekeringen;

§ 2 De professioneel draagt er zorg voor dat het juiste standaardformulier worden verstrekt aan de reiziger (cfr. PRW art. 6);

§ 3 De precontractuele informatie die de reiziger wordt verstrekt, vormt een integraal onderdeel van de pakketreisovereenkomst. Zij kan niet worden gewijzigd, tenzij bij wederzijds akkoord van de partijen. (cfr. PRW art. 8).


Artikel 3: Informatie vanwege de reiziger

1. De persoon die de pakketreisovereenkomst afsluit, moet aan de organisator en de doorverkoper alle nuttige inlichtingen verstrekken omtrent hemzelf en zijn medereizigers die van belang kunnen zijn voor het sluiten of de uitvoering van de pakketreisovereenkomst.

2. Wanneer de reiziger verkeerde inlichtingen verstrekt en dit tot extra kosten leidt voor de organisator en/of doorverkoper, mogen die kosten in rekening worden gebracht.


Artikel 4: De pakketreisovereenkomst (cfr. PRW art. 10-14)

§ 1: 1° Bij het sluiten van de pakketreisovereenkomst of binnen redelijke termijn verstrekt de organisator of indien er een doorverkoper bij betrokken is, deze laatste de reiziger een bevestiging van de overeenkomst op een duurzame gegevensdrager, zoals bijv. een mail, een papieren document of een PDF.

2° Ingeval de pakketreisovereenkomst in de gelijktijdige fysieke aanwezigheid van de partijen wordt gesloten, heeft de reiziger het recht een papieren kopie te vragen.

§ 2: De pakketreisovereenkomst of bevestiging ervan bevat de volledige inhoud van de overeenkomst, met inbegrip van alle informatie, zoals vermeld in artikel 2, en de volgende informatie:

1° de bijzondere wensen van de reiziger waarop de organisator is ingegaan;

2° dat de organisator aansprakelijk is voor de goede uitvoering van de pakketreis en een bijstandsverplichting heeft;

3° de naam en de contactgegevens van de entiteit die instaat voor de bescherming bij insolventie;

4° de naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres van de organisator of van een andere dienst voor het geval de reiziger in moeilijkheden verkeert of om zijn beklag te doen over mogelijke non-conformiteit;

5° de verplichting van de reiziger om de non-conformiteit tijdens de reis te melden;

6° informatie op basis waarvan rechtstreeks contact kan worden opgenomen met een niet vergezelde minderjarige of met de persoon die op zijn verblijfplaats voor hem verantwoordelijk is;

7° informatie over de interne klachtenafhandeling;

8* informatie over de Geschillencommissie Reizen en het platform van de E.U. voor online geschillenbehandeling; zie art. 19.

9° informatie over het recht van de reiziger om zijn overeenkomst over te dragen:

§ 3: Uiterlijk 1 week voor het begin van de pakketreis verstrekt de organisator de reiziger:

1° de nodige ontvangstbewijzen;

2° vouchers en vervoerbewijzen worden door de begeleider van Joker op de luchthaven ter beschikking gesteld.

3° informatie over de geplande vertrektijden en, indien van toepassing, over de uiterste tijd om in te checken, de geplande tijden van tussenstops, aansluitingen en aankomst.
Artikel 5: De prijs

§ 1: 1° Na het sluiten van de pakketreisovereenkomst kunnen de prijzen alleen worden verhoogd indien de overeenkomst daar uitdrukkelijk in voorziet.

2° In dat geval wordt in de pakketreisovereenkomst aangegeven hoe de prijsherziening wordt berekend.

3° Prijsverhogingen zijn alleen toegestaan als rechtstreeks gevolg van veranderingen in:

a) de prijs van passagiersvervoer die is toe te schrijven aan de toegenomen kostprijs van brandstof of van andere energiebronnen, of

b) de hoogte van belastingen of vergoedingen over de in de overeenkomst begrepen reisdiensten, die worden geheven door niet direct bij de uitvoering van de pakketreis betrokken derden met inbegrip van toeristenbelastingen en vertrek- of aankomstbelasting in havens en op vliegvelden, of

c) de wisselkoersen die voor de pakketreis van belang zijn.

4° Indien een prijsverhoging wordt voorzien heeft de reiziger recht op een prijsvermindering bij een daling van de hierboven opgesomde kosten.

§ 2: Indien de verhoging 8% van de totaalprijs te boven gaat, zijn de regels inzake wijziging van toepassing.

§ 3: Een prijsverhoging is alleen mogelijk indien de organisator de reiziger uiterlijk twintig dagen vóór het begin van de pakketreis via een duurzame gegevensdrager, zoals bijv. een mail, een papieren document of de PDF, hiervan in kennis stelt, met opgave van een motivering voor die prijsverhoging en een berekening.

§ 4: In geval van een prijsvermindering heeft de organisator het recht de administratieve kosten af te trekken van de aan de reiziger verschuldigde terugbetaling. Indien de reiziger hierom verzoekt, staaft de organisator die kosten.


Artikel 6: Betaling van de reissom

1. Behalve anders overeengekomen, betaalt de reiziger, bij het afsluiten van de pakketreis-overeenkomst, als voorschot, een gedeelte van de totale reissom zoals in de bijzondere voorwaarden bepaald.

2. Behalve indien in de pakketreisovereenkomst anders wordt overeen gekomen, betaalt de reiziger het saldo van de prijs uiterlijk 6 weken voor de vertrekdatum.

3.. Indien de reiziger, nadat hij vooraf in gebreke werd gesteld, nalaat het voorschot of de reissom te betalen die van hem wordt geëist, zal de reisorganisator en/of de doorverkoper het recht hebben de overeenkomst met de reiziger van rechtswege te beëindigen, met de kosten ten laste van de reiziger.


Artikel 7: Overdraagbaarheid van de pakketreisovereenkomst

§ 1. De reiziger kan de pakketreisovereenkomst overdragen aan een persoon die voldoet aan alle voorwaarden die voor die overeenkomst gelden op voorwaarde dat hij:

1. de organisator en eventueel de doorverkoper zo snel mogelijk en uiterlijk zeven dagen voor het begin van de pakketreis via een duurzame gegevensdrager, zoals bijv. een mail, een papieren document of een PDF, op de hoogte stelt en

2. de eventueel bijkomende kosten draagt die voortvloeien uit de overdracht.

§ 2. Degene die de pakketreisovereenkomst overdraagt, en degene die de overeenkomst overneemt, zijn hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het nog verschuldigde bedrag en voor eventuele bijkomende vergoedingen, die voortvloeien uit de overdracht. De organisator stelt degene die de overeenkomst overdraagt, in kennis van de kosten van de overdracht.


Artikel 8: Andere wijzigingen door de reiziger

Vraagt de reiziger om een andere wijziging, dan mag de reisorganisator en/of de doorverkoper die daarop kan ingaan alle kosten aanrekenen die daardoor worden veroorzaakt.


Artikel 9: Wijziging door de reisorganisator voor de afreis

§ 1: De organisator kan de bepalingen van de pakketreisovereenkomst, met uitzondering van prijswijzigingen vóór het begin van de pakketreis niet eenzijdig veranderen, tenzij:

1° de organisator zich dit recht in de overeenkomst heeft voorbehouden, en

2° het om een onbeduidende verandering gaat, en

3° de organisator de reiziger daarvan via een duurzame gegevensdrager, zoals bijv. een mail, een papieren document of een PDF, in kennis stelt.

§ 2: 1° Indien, vóór het begin van de reis, de organisator zich genoodzaakt ziet een van de voornaamste kenmerken van de reisdiensten ingrijpend te wijzigen of niet aan de bevestigde bijzondere wensen van de reiziger tegemoet kan komen, of voorstelt de prijs van de pakketreis met meer dan 8 % te verhogen dient de organisator de reiziger hiervan in te lichten en hem op de hoogte te brengen:

a) van de voorgestelde wijzigingen en het effect ervan op de prijs van de pakketreis;

b) van de mogelijkheid om de overeenkomst op te zeggen zonder kosten, tenzij hij de voorgestelde wijzigingen aanvaardt;

c) van de termijn waarbinnen hij de organisator in kennis moet stellen van zijn besluit;

d) van het feit dat indien hij de voorgestelde wijziging binnen de opgegeven termijn niet uitdrukkelijk aanvaardt, de overeenkomst automatisch beëindigd wordt, en

e) in voorkomend geval, de voorgestelde vervangende pakketreis en de prijs ervan.

§ 3: Wanneer de wijzigingen van de pakketreisovereenkomst of de vervangende pakketreis tot gevolg hebben dat de kwaliteit of de kosten van de pakketreis verminderen, heeft de reiziger recht op een passende prijsvermindering.

§ 4: Indien de pakketreisovereenkomst op grond van §2 wordt opgezegd en de reiziger geen vervangende pakketreis aanvaardt, betaalt de organisator alle betaalde bedragen uiterlijk veertien dagen nadat de overeenkomst is opgezegd, aan de reiziger terug.


Artikel 10: Opzegging door de organisator voor afreis

§ 1. De organisator kan de pakketreisovereenkomst opzeggen:

1° indien het aantal personen dat zich voor de pakketreis heeft ingeschreven, kleiner is dan het in de overeenkomst vermelde minimumaantal en de reiziger door de organisator van de opzegging van de overeenkomst in kennis wordt gesteld binnen de in de overeenkomst bepaalde termijn, maar uiterlijk:

a) twintig dagen vóór het begin van de pakketreis bij reizen van meer dan zes dagen;

b) zeven dagen vóór het begin van de pakketreis bij reizen van twee à zes dagen;

c) 48 uur voor het begin van de pakketreis bij reizen die minder dan twee dagen duren, of

2° indien hij de overeenkomst niet kan uitvoeren als gevolg van onvermijdbare en buitengewone omstandigheden en hij de reiziger er vóór het begin van de pakketreis van in kennis stelt dat de overeenkomst wordt opgezegd.

§ 2. In deze gevallen betaalt de organisator aan de reiziger alle bedragen die hij voor de pakketreis heeft ontvangen, terug, zonder een bijkomende schadevergoeding verschuldigd te zijn.


Artikel 11: Opzegging door de reiziger

§ 1: 1° De reiziger kan te allen tijde de pakketreisovereenkomst opzeggen vóór het begin van de pakketreis. Bij opzegging kan de reiziger worden verplicht tot betaling van een opzegvergoeding aan de organisator.

2° In de pakketreisovereenkomst kunnen gestandaardiseerde opzegvergoedingen worden bepaald op basis van het tijdstip van de opzegging vóór het begin van de pakketreis en de verwachte kostenbesparingen en inkomsten uit alternatief gebruik van de reisdiensten.

3° Indien er geen gestandaardiseerde opzegvergoedingen zijn vastgesteld, stemt het bedrag van de opzegvergoeding overeen met de prijs van de pakketreis minus de kostenbesparingen en inkomsten uit alternatief gebruik van de reisdiensten.

§ 2: 1° De reiziger heeft echter, indien zich op de plaats van bestemming onvermijdbare en

buitengewone omstandigheden voordoen die aanzienlijke gevolgen hebben voor de uitvoering van de pakketreis of die aanzienlijke gevolgen hebben voor het passagiersvervoer van de reizigers naar de plaats van bestemming, het recht de pakketreisovereenkomst zonder betaling van een opzegvergoeding op te zeggen.

2° In geval van opzegging van de pakketreisovereenkomst op grond van dit artikel heeft de reiziger recht op een volledige terugbetaling van alle voor de pakketreis betaalde bedragen, maar kan hij geen aanspraak maken op een bijkomende schadevergoeding.

§ 3: De organisator betaalt, uiterlijk binnen de veertien dagen, alle bedragen terug die door of namens de reiziger zijn betaald, verminderd met de opzegvergoeding.


Artikel 12: Non-conformiteit tijdens de reis

§ 1: De reiziger stelt de organisator zonder vertraging in kennis van een eventuele non-conformiteit die hij tijdens de uitvoering van een in de pakketreisovereenkomst opgenomen reisdienst heeft vastgesteld.

§ 2: Indien een van de reisdiensten niet conform de pakketreisovereenkomst wordt uitgevoerd, verhelpt de organisator aan die non-conformiteit, tenzij dat:

1° onmogelijk is, of

2° onevenredig hoge kosten met zich brengt, rekening houdend met de mate van non-conformiteit en de waarde van de desbetreffende reisdiensten.

3° Indien de organisator de non-conformiteit niet verhelpt, heeft de reiziger recht op een prijsvermindering of op een schadevergoeding overeenkomstig artikel 15.

§ 3: 1° Indien de organisator de non-conformiteit niet binnen een door de reiziger bepaalde redelijke termijn verhelpt, heeft de reiziger de mogelijkheid dit zelf te doen en om terugbetaling van de nodige uitgaven te verzoeken.

2° Het is niet nodig dat de reiziger een termijn bepaalt indien de organisator weigert de non-conformiteit te verhelpen, of indien een onmiddellijke oplossing is vereist.

§ 4: 1° Indien een aanzienlijk deel van de reisdiensten, niet kan worden verricht biedt de organisator, zonder bijkomende kosten voor de reiziger andere arrangementen aan van, indien mogelijk, gelijkwaardige of hogere kwaliteit

2° Indien de andere voorgestelde arrangementen leiden tot een pakketreis van lagere kwaliteit kent de organisator aan de reiziger een passende prijsvermindering toe.

3° De reiziger kan de andere voorgestelde arrangementen slechts afwijzen indien zij niet vergelijkbaar zijn met hetgeen in de pakketreisovereenkomst is afgesproken, of indien de toegekende prijsvermindering ontoereikend is.

§ 5: 1° Indien de non-conformiteit aanzienlijke gevolgen heeft voor de uitvoering van de pakketreis en de organisator deze niet binnen een door de reiziger bepaalde redelijke termijn heeft verholpen, kan de reiziger de pakketreisovereenkomst zonder betaling van een opzegvergoeding opzeggen en, in voorkomend geval, om een prijsvermindering en/of een schadevergoeding verzoeken.

2° Indien de pakketreis passagiersvervoer omvat voorziet de organisator ook in repatriëring van de reiziger.

3° Indien er geen andere arrangementen kunnen worden voorgesteld of de reiziger de andere voorgestelde arrangementen verwerpt, heeft de reiziger, in voorkomend geval, ook zonder opzegging van de pakketreisovereenkomst, recht op prijsvermindering en/of schadevergoeding

§ 6: Indien er, als gevolg van onvermijdbare en buitengewone omstandigheden, niet kan worden gezorgd voor de terugkeer van de reiziger zoals afgesproken in de pakketreis-overeenkomst, draagt de organisator de kosten van de nodige accommodatie, voor ten hoogste drie overnachtingen per reiziger.

§ 7: De beperking van de kosten, zoals bedoeld in §6, is niet van toepassing op personen met beperkte mobiliteit, op personen die hen begeleiden, op zwangere vrouwen, op alleenreizende minderjarigen en op personen die specifieke medische bijstand behoeven, mits de organisator ten minste 48 uur voor het begin van de pakketreis in kennis is gesteld van hun bijzondere behoeften.

§ 8: De organisator mag zich niet beroepen op onvermijdbare en buitengewone omstandigheden om aansprakelijkheid te beperken indien de betrokken vervoerder zich daarop krachtens het toepasselijke recht van de Unie niet kan beroepen.

§ 9: De reiziger kan berichten, verzoeken of klachten in verband met de uitvoering van de pakketreis rechtstreeks richten tot de doorverkoper bij wie hij de pakketreis heeft gekocht. De doorverkoper geeft deze berichten, verzoeken of klachten zonder vertraging aan de organisator door.


Artikel 13: Aansprakelijkheid van de reiziger

De reiziger is aansprakelijk voor de schade die de organisator en of doorverkoper, hun aangestelden en/of vertegenwoordigers door zijn fout oplopen, of wanneer hij zijn contractuele verplichtingen niet is nagekomen.


Artikel 14: Aansprakelijkheid van de organisator en de professioneel

1. De organisator is aansprakelijk voor de uitvoering van de reisdiensten die in de pakketreisovereenkomst zijn begrepen, ongeacht of deze diensten door de organisator of door andere reisdienstverleners worden verricht.

2° Ingeval de organisator buiten de Europese Economische Ruimte is gevestigd gelden voor de doorverkoper die in een lidstaat is gevestigd de verplichtingen voor organisatoren, tenzij de doorverkoper bewijst dat de organisator aan de, door de wet van 21/11/2017 voorgeschreven voorwaarden voldoet.


Artikel 15: Prijsvermindering en schadevergoeding

§ 1: De reiziger heeft recht op een passende prijsvermindering voor iedere periode waarin er sprake was van non-conformiteit van de verleende diensten, tenzij de organisator bewijst dat de non-conformiteit aan de reiziger te wijten is.

§ 2: De reiziger heeft recht op passende schadevergoeding van de organisator voor alle schade die hij oploopt als gevolg van non-conformiteit. De schadevergoeding wordt zonder vertraging uitbetaald.

§ 3: De reiziger heeft geen recht op schadevergoeding, indien de organisator aantoont dat de non-conformiteit te wijten is aan:

1° de reiziger;

2° een derde die niet bij de uitvoering van de in de pakketreisovereenkomst begrepen reisdiensten is betrokken, en de non-conformiteit niet kon worden voorzien of voorkomen of

3° onvermijdbare en buitengewone omstandigheden.


Artikel 16: Verplichting tot bijstand

§ 1: De organisator biedt zonder vertraging passende bijstand aan de reiziger die in moeilijkheden verkeert, in het bijzonder door:

1° nuttige informatie te verstrekken over medische diensten, plaatselijke autoriteiten en consulaire bijstand;

2° de reiziger te helpen bij het gebruik van communicatie op afstand en bij het vinden van andere reisarrangementen.

§ 2: Indien de moeilijkheden het gevolg zijn van opzet of nalatigheid van de reiziger, kan de organisator voor deze bijstand een vergoeding vragen. Die vergoeding bedraagt in geen geval meer dan de werkelijke kosten gedragen door de organisator.


Artikel 17: Klachtenregeling

1. Indien de reiziger een klacht heeft voor de afreis moet de reiziger deze zo snel mogelijk per duurzame gegevensdrager indienen bij de doorverkoper of reisorganisator.

2. Klachten tijdens de uitvoering van de pakketreisovereenkomst moet de reiziger zo spoedig mogelijk ter plaatse, op een gepaste en bewijskrachtige manier, melden, zodat naar een oplossing kan worden gezocht.

3. Werd een klacht ter plaatse niet bevredigend opgelost of kon de reiziger onmogelijk ter plaatse een klacht formuleren, dan moet hij uiterlijk één maand na het einde van de pakketreis-overeenkomst bij de doorverkoper of bij de reisorganisator per duurzame gegevensdrager zijn klacht formuleren.


Artikel 18: Verzoeningsprocedure

1. Ingeval van betwisting moeten de partijen eerst onderling een minnelijke regeling nastreven.

2. Mislukt deze poging tot minnelijke regeling, dan kan elk van de betrokken partijen aan de vzw Geschillencommissie vragen om een verzoeningsprocedure op te starten. Alle partijen dienen ermee in te stemmen.

3. Hiertoe zal het secretariaat aan de partijen een verzoeningsreglement en een “overeenkomst tot verzoening” bezorgen.
Bijzonder reisvoorwaarden anubhuti bvba


1. Inschrijving

De inschrijving voor een reis gebeurt door het terugsturen van de ondertekende bestelbon aan Anubhuti en door het betalen van het gevraagde voorschot op de opgegeven bankrekening. Het voorschot dient binnen de 10 dagen na ondertekening van de bestelbon betaald te zijn.

De vluchten die Anubhuti voorstelt bij een reis, kunnen meestal slechts 72u of minder in optie genomen worden bij de luchtvaartmaatschappij.

Reserveringen via telefoon en/of internet zijn voor Anubhuti louter indicatief en niet bindend. Op aanvraag is het eventueel mogelijk een optie te krijgen. Het aanbod van Anubhuti is dan vrijblijvend en kan zo nodig door haar herroepen worden

Wie andere deelnemers met zijn handtekening inschrijft, is aansprakelijk voor het nakomen van de reisvoorwaarden door de door hen ingeschreven personen.


2. Betaling van de reis

Bij het tot stand komen van de overeenkomst werd het gevraagde voorschot / de voorschotfactuur betaald. Als de reiziger de vluchten via Anubhuti wenst te boeken, dienen deze ook binnen de hiervoor genoemde optieperiode voor de vluchten integraal betaald te worden.

Het saldo van de reissom / de slotfactuur dient uiterlijk 60 dagen voor de afreis aan Anubhuti te worden betaald.

Als het bedrag per overschrijving op rekening van Anubhuti wordt betaald, kan Anubhuti daarvan steeds een betalingsbewijs opvragen bij de reiziger, die dit op eerste verzoek dient af te leveren. Indien wordt geboekt korter dan 60 dagen voor de afreisdatum is het volledige saldo onmiddellijk verschuldigd.

Bij niet tijdige betaling van de facturen is van rechtswege en zonder noodzaak tot voorafgaande ingebrekestelling een schadebeding van 10 % van toepassing en zijn tevens verwijlinteresten verschuldigd aan de wettelijke intrestvoet. Bovendien behoudt Anubhuti bij niet betaling zich het recht voor de reis te annuleren. Het feit dat de reiziger het saldo niet betaalt betekent geenszins dat de overeenkomst wordt opgeheven.


3. Prijzen

De vermelde prijzen zijn altijd inclusief BTW.

Niet-inbegrepen in de prijzen zijn: kosten voor reispas, visum, inentingen, verzekeringen, alle persoonlijke uitgaven, fooien en uitstappen die niet uitdrukkelijk als inbegrepen aangeduid staan.

Per bestelbon wordt een dossierkost van 25 EUR aangerekend.

De prijzen zijn berekend op basis van de tarieven en wisselkoersen voor het verblijf, vervoer en de andere diensten in het buitenland die op datum van de bestelbon gelden;

Tot 21 dagen voor de vertrekdatum kan Anubhuti de prijzen verhogen. Zo de verhoging 10% van de totaalprijs te boven gaat, kan de reiziger het contract zonder vergoeding verbreken. Op dit moment heeft de reiziger recht op onmiddellijke terugbetaling van al de bedragen die hij aan Anubhuti heeft betaald. Dit kan evenwel nooit gelden voor vliegtickets.

Door mogelijke tariefstijgingen van de luchtvaartmaatschappijen, lokale leveranciers en wijzigende wisselkoersen zijn prijzen onder voorbehoud voor reizen die lange tijd op voorhand geprogrammeerd staan.

Anubhuti is niet aansprakelijk voor kosten voortvloeiend uit vertraging van transport ten gevolge van weersomstandigheden, defecten, stakingen, aanslagen en wijzigingen van dienstregelingen. Maaltijden en overnachtingen ten gevolge van onverwachte en lange overstaptijden op weg naar de bestemming zijn nooit inbegrepen.

Bij vluchten is de prijs pas definitief bij de uitgifte van het vliegtuigticket. Uitgifte van de vliegtickets kan enkel na volledige betaling.


4. Formaliteiten

De reiziger dient kennis te nemen van de informatie inzake de te vervullen formaliteiten die door Anubhuti schriftelijk worden meegedeeld.

Behoudens andere informatie op de bestelbon, dient de reiziger ten allen tijde te zorgen voor een geldig internationaal paspoort. Indien nodig dient de reiziger te zorgen voor een visum, waarvoor hij alle kosten zelf draagt. Minderjarigen die Anubhuti bvba, Fortstraat 4, 9180 Moerbeke – www.anubhuti.be Pagina 2

niet door hun ouders vergezeld worden, dienen een door de gemeente gelegaliseerd attest voor te leggen waarop de ouders hun toestemming verlenen om alleen te reizen en waarbij de datum van aankomst en van vertrek uit het betrokken land vermeld is, evenals het adres waar ze hun vakantie doorbrengen en hun adres in België.

De reiziger staat zelf in voor eventuele inentingen. Gezien de reisorganisator geen medische bevoegdheid heeft dient de reiziger de verstrekte informatie te evalueren met een bevoegde arts.

De reiziger is gehouden om Anubhuti de correcte schrijfwijze van de namen en correcte geboortedatum van hemzelf en eventueel van alle andere reizigers waarvoor hij een reis bestelt, mee te delen.

Fouten in het doorgeven van deze informatie kunnen resulteren in kosten voor de reiziger. Degene die namens of ten behoeve van een ander de overeenkomst is aangegaan, is hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen die uit de overeenkomst voortvloeien. De andere reizigers zijn niettemin ook voor hun eigen deel aansprakelijk.

Anubhuti kan in geen geval verantwoordelijk gesteld worden indien de reiziger een verkeerd gespelde naam of verkeerde geboortedatum doorgeeft. Enkel officiële namen zoals die op uw reispaspoort of identiteitskaart staan, worden aanvaard.


5. Bagage

Anubhuti is in geen geval aansprakelijk bij verlies, diefstal of beschadiging van bagage.

Anubhuti adviseert eventueel een bagageverzekering af te sluiten bij een verzekeringsmaatschappij naar keuze. Bij eventuele niet aflevering van de bagage door de luchtvaartmaatschappijen dient de reiziger de nodige attesten te laten opmaken. Zonder dit document is het onmogelijk om een vergoeding te bekomen van een eventuele verzekeraar.

De adviezen van de luchtvaartmaatschappij over toegelaten gewicht van de bagage dienen gevolgd te worden. Eventuele extra kosten voor overgewicht zijn te laste van de reiziger.


6. Reisduur en programma

De reiziger dient kennis te nemen van de gedetailleerde reisroute en bijzonderheden zoals vermeld in de reisinformatie die voor vertrek wordt bezorgd.

De vermelde dienstregelingen zijn indicatief. De reiziger dient in alle omstandigheden er rekening mee te houden dat deze zowel voor als tijdens de reis gewijzigd kunnen worden. Anubhuti raadt de reizigers aan om tijdens de reis de terugvlucht te herbevestigen. Zodoende is de reiziger ook op de hoogte van eventuele wijzigingen in de dienstregeling.

Wijzigingen in de dienstregelingen van vliegtuigmaatschappijen kunnen van invloed zijn op de reisduur. De reiziger heeft geen recht op terugbetaling van de gehele of gedeeltelijke reissom indien de tijdstippen van vertrek en aankomst ten gevolge van een wijziging niet meer dan 36 uur afwijken van het oorspronkelijke tijdstip.

De reisorganisator heeft het recht de overeengekomen dienstverlening zowel wat reisprogramma als wat accommodatie betreft, op één of meer punten te wijzigen ingevolge ernstige omstandigheden. Dit wordt onmiddellijk meegedeeld aan de reizigers en er wordt een gelijkwaardig alternatief aangeboden.

Deelnemers dienen de groep te vervoegen op de afgesproken tijd en plaats. Eventuele kosten omwille van het niet-tijdig aansluiten bij de reis zijn voor rekening van de reiziger. Niet genoten diensten ten gevolge van het laattijdig vervoegen van een groep zijn niet terugbetaalbaar.


7. Aard van de reis

De reiziger bevestigt uitdrukkelijk op de hoogte te zijn van het avontuurlijke karakter van de reis, met het daarbij- horend mogelijk gebrek aan comfort en met eventuele programmawijzigingen ten gevolge van plaatselijke omstandigheden in het bezochte land.

Gezien de aard van bepaalde reizen, dient de reiziger zich bewust te zijn van sommige risico’s en/of gebrekkige of bijna onbestaande medische hulpverlening, infrastructuur en communicatie- middelen. De reiziger kan hierbij geenszins Anubhuti of de lokale uitvoerders aansprakelijk stellen.


8. Ontbinding en wijzigingen door de reiziger

Elke annulering of aanvraag tot wijziging dient via e-mail gemeld te worden aan Anubhuti.

Bij annulering dienen de hierna vermelde vergoedingen betaald te worden door de reiziger, zelfs indien de annulering te wijten is aan toeval of overmacht:

a) Vervoersbewijzen: In geen geval worden de door de reiziger betaalde en uitgeschreven vliegtuig of andere vervoersbewijzen door de reisorganisator terugbetaald aan de reiziger, tenzij de reisorganisator de gemaakte kosten zelf bij de vervoersmaatschappij kan terugvorderen. In dat geval zal een terugbetaling enkel gebeuren ingeval de reisorganisator de terugbetaling van het vervoersbewijs door de vervoersmaatschappij werkelijk heeft ontvangen.

b) Annuleringskosten: zijn variabel volgens het tijdstip van annulering:

- tot 60 dagen voor de afreis : 15 % van de reissom;

- van 60 tot 30 dagen voor de afreis: 30 % van de reissom;

- van 30 tot 14 dagen voor afreis: 75 % van de reissom;

- minder dan 14 dagen voor afreis of bij niet-aanmelding op de plaats van vertrek of afspraak: 100 % van de reissom. Bij niet tijdige betaling kunnen deze annuleringskosten eveneens toegepast wordenAnubhuti bvba, Fortstraat 4, 9180 Moerbeke – www.anubhuti.be Pagina 3

Wijzigingen aan een geboekte reis worden aanvaard mits betaling van de voorgestelde prijsaanpassing.


9. Ontbinding en wijziging door anubhuti bvba

De lokale omstandigheden en de bijzondere bestemmingen en het avontuurlijke karakter van de aangeboden reizen, kunnen met zich meebrengen dat voor of tijdens de reis aanpassingen in het programma moeten worden aangebracht. Anubhuti veplicht zich ertoe om de eventuele nadelige gevolgen voor de reiziger zo veel mogelijk te beperken.

Wanneer er zich tijden de reis een programmawijziging opdringt door factoren onafhankelijk van de wil van Anubhuti zal de betrokken reisleider een evenwaardig alternatief zoeken. De reisleider neemt de uiteindelijke beslissing.


10. Aansprakelijkheid

Er is geen annulatie en/of reisbijstandsverzekering inbegrepen in de totaalprijs. Het wordt sterk aanbevolen een annulatieverzekering/reisbijstandsverzekering af te sluiten naar keuze. Dit kan ook via Anubhuti.

Reizigers die geen verzekering hebben afgesloten staan zelf in voor de kosten die ontstaan ten gevolge hiervan. In geen geval zal Anubhuti hier in tussenkomen of bedragen voorschieten.

De burgerlijke aansprakelijkheid van Anubhuti is gedekt door zijn verplichte wettelijke beroepsverzekering.

Anubhuti is niet aansprakelijk voor onvoorziene gebeurtenissen, zoals nieuwe reglementeringen of verordeningen, ongevallen, epidemieën, oorlog, enz.

Indien zich wijzigingen voordoen in exploitatie, faciliteiten en diensten van de aangeboden producten zullen deze onmiddellijk na kennisname door Anubhuti worden meegedeeld.

De prestaties van Anubhuti nemen een aanvang en eindigen op de opstapplaats indien Anubhuti het vervoer van opstapplaats tot bestemming voor de klant heeft geboekt. Anubhuti is niet verantwoordelijk voor vluchten of ander vervoer die de reiziger zelf heeft geboekt.


11. Klachtenregeling

Indien de reiziger op de bestemming een fout of onvolkomenheid constateert, dan wordt van hem verwacht dat daarvan direct melding wordt gemaakt. Hierdoor kan verder ongemak of kunnen verdere klachten worden voorkomen en wordt Anubhuti de kans geboden de klacht op te lossen. Na de reis worden , zonder kennisgeving ervan tijdens de reis worden geen klachten meer aanvaard.